Będzińska Liga Futsalu - Regulamin
 1. Cele i założenia Będzińskiej Ligi Futsalu
  Popularyzacja piłki nożnej halowej wśród lokalnej społeczności integracja oraz propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.
 2. Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie
 3. Współorganizator: Selton - Organizacja Imprez Sportowych i Rekreacyjnych
 4. Termin i miejsce rozgrywek BLF
  Każda niedziela od 15.10.2017 do 15.04.2018 godz.11.00 - 16.30
  Miejsce rozgrywek - Hala Sportowa, Będzin – Łagisza, ul. Jedności 38.
 5. Uczestnictwo
  W rozgrywkach Będzińskiej ligi Futsalu mogą uczestniczyć zespoły złożone z minimum 5 osób, maksymalnie 12 osób. Każdy uczestnik musi mieć ukończone 16 lat.
 6. Zgłoszenie i informacja
  Zapisy drużyn odbywać się będą do 10.10.2017 r.
  Informacji udziela: Grzegorz Kobuszewski tel. 502233649
 7. Opłata
  600 zł od drużyny (zaliczka 200 zł przy zgłoszeniu oraz pozostałe 400 zł przed 1 meczem).
 8. Zasady
  Obowiązywać będą zasady gry futsalu (piłki nożnej halowej). Tabele i wyniki będą dostępne na stronie internetowej Będzińskiej Ligi Futsalu i stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie.
 9. Nagrody
  Za pierwsze trzy miejsca puchary dla drużyn, medale i nagrody rzeczowe dla uczestników 3 najlepszych drużyn. Nagrody rzeczowe dla najlepszego strzelca i zawodnika.
 10. Uwagi końcowe:
  Każdy uczestnik musi być wpisany na listę zgłoszeń i zobowiązany jest posiadać aktualne potwierdzenie przez lekarza zdolności do gry, w innym przypadku bierze na siebie wraz z kierownikiem drużyny pełną odpowiedzialność za wynikłe z tego konsekwencje.
  Drużyny występujące w rozgrywkach ubezpieczają się we własnym zakresie.
  Uczestnicy ligi wyrażają zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku, imienia i nazwiska.
  Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U Z 1997 r. nr 133 poz 883).
  Rodzic/opiekun ma obowiązek dostarczyć oświadczenie o zgodzie na udział na udział niepełnoletniego uczestnika ligi.
  Wzięcie udziału w Będzińskiej Lidze Futsalu stanowi potwierdzenie zapoznania się z regulaminem.
  OSIR Będzin i Selton nie ponosi odpowiedzialności za wypadki niezależne od organizatora.
  Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.
  Podpis na liście zgłoszeniowej potwierdza akceptację regulaminu.
 1. Organizatorem rozgrywek 1 Ligi jest OsiR Będzin.
 2. Współorganizatorem rozgrywek jest Selton - Organizacja Imprez Sportowych i Rekreacyjnych.
 3. W rozgrywkach biorą udział drużyny, które zgłosiły się do ligi w obecnym sezonie.
 4. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach 1 Ligi jest:
  a) pisemne zgłoszenie zawodników (12 osób)
  b) pisemna zgoda lekarza na udział w rozgrywkach i ubezpieczenie zawodników
  c) wpłacenie zaliczki 200 zł oraz wpłacenie pozostałego wpisowego (400 zł) do 2017.10.15
 5. W rozgrywkach mogą wziąć udział osoby które ukończyły 16 lat.
 6. Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami gry w halową piłkę nożną zespołów pięcioosobowych.
 7. Drużyna musi rozpocząć mecz w minimum trzyosobowym składzie (bramkarz plus 2 w polu).
 8. Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązuje się do występowania w jednakowych strojach i w obuwiu sportowym. Czytelne numery na koszulkach są obowiązkowe. Sędzia prowadzący zawody lub kierownik rozgrywek mają prawo nie dopuścić do gry zawodników.
 9. Zawodnik musi brać udział w zawodach w koszulce z takim numerem, pod jakim jest wpisany do Kwestionariusza zgłoszeniowego przekazanego organizatorom przed rozgrywkami i ma obowiązek występować z tym numerem przez cały sezon. Za niedopatrzenie w tej sprawie sędzia może ukarać zawodnika żółtą kartką.
 10. Kapitan drużyny musi posiadać na rękawie widoczną opaskę.
 11. Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę dyskwalifikacji lub pod obcym nazwiskiem grozi kara:
  a) drużynie walkower, a w szczególnie rażących przypadkach również kara pieniężna do 50 zł.
  b) zawodnikowi dyskwalifikacja od 1 do 4 kolejek.
 12. Prawo wyboru koszulek przysługuje zespołowi wymienionemu w terminarzu na pozycji "goście" (pozycja II)
 13. Bramkarze obydwu zespołów muszą się różnić wyraźnie ubiorem od pozostałych zawodników.
 14. Czas trwania meczu 2 x 20 min.
 15. Wszystkie drużyny obowiązuje ogłoszony przed rozgrywkami terminarz gier.
 16. Nie przewiduje się możliwości przekładania terminu rozgrywania spotkania mistrzowskiego.
 17. Czas oczekiwania na drużynę - 5 min. od ustalonego terminu rozpoczęcia meczu.
 18. W czasie trwania zawodów prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny.
 19. W uzasadnionych przypadkach kierownik, lub kapitan zespołu może zwrócić się do sędziego zawodów o sprawdzenie tożsamości zawodników drużyny przeciwnej. Powyższa decyzja musi być zgłoszona sędziemu przed rozpoczęciem meczu, w przerwie lub bezpośrednio po meczu. W celu ewentualnego sprawdzenia tożsamości każdy zawodnik powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający jego tożsamość.
 20. Na pięć kolejek przed końcem sezonu nie wolno dopisywać zawodników.
 21. Sędzia prowadzący zawody może ukarać zawodnika żółtą lub czerwoną kartką.
  a) pokazanie 3-ch żółtych kartek temu samemu zawodnikowi w różnych spotkaniach powoduje automatyczne wykluczenie go z najbliższego meczu
  b) po kolejnych żółtych kartkach 6, 9 itd. Komisja Dyscyplinarna może ukarać zawodnika większą ilością wykluczeń z meczu
  c) okazanie zawodnikowi czerwonej kartki jest równoznaczne z całkowitym wykluczeniem go z gry w tym spotkaniu (bez prawa powrotu do gry). Drużyna gra w osłabieniu przez 2 min. Jeżeli Komisja Dyscyplinarna nie ustali inaczej, zawodnik, którego sędzia usunął z gry otrzymuje zakaz występowania w najbliższym spotkaniu
  d) zawodnik ukarany żółtą kartką - kara 3,00 zł, zawodnik ukarany czerwoną kartką - kara 7,00 zł. Za uiszczenie kary odpowiedzialny jest kierownik drużyny. W przypadku nie uiszczenia kary, drużyna nie będzie dopuszczona do meczu - walkower.
 22. Wszystkie sprawy związane z protestami, karami i wykroczeniami rozpatrywać będzie Komisja Dyscyplinarna powołana przed rozpoczęciem rozgrywek.
 23. Wszelka działalność drużyny lub jej przedstawicieli na boisku lub poza nim sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień na dobre imię Ligi, może stanowić podstawę do podjęcia kar dyscyplinarnych oraz finansowych w stosunku do zawodników, drużyn i osób odpowiedzialnych.
 24. Organizator ma prawo podjąć decyzje o wykluczeniu danej drużyny z rozgrywek w przypadku:
  a) nie dopełnienia formalności zgodnie z 3 pkt. Regulaminu
  b) nie opłacenia kar finansowych nałożonych przez STPN na daną drużynę w terminie
  c) niesportowego zachowania się zawodników i osób odpowiedzialnych w czasie meczu jak i poza nim, na terenie całego obiektu sportowego
  d) notorycznego łamania regulaminu
 25. Drużynie wykluczonej z rozgrywek nie przysługuje zwrot kosztów.
 26. Osoba odpowiedzialną za drużynę nazywamy osobę, której drużyna powierzyła następujące kompetencje i obowiązki:
  a) decyzje w sprawach personalnych (przyjęcia i zwolnienia z drużyny)
  b) prawo do zgłaszania i wycofania drużyny z rozgrywek w formie pisemnej
  c) dopilnowania wszystkich formalności
  d) odpowiedzialność za zachowanie się drużyny w trakcie meczu i po jego zakończeniu
  e) zobowiązana jest do kontaktu z Organizatorem, oraz brania udziału w zebraniach organizowanych przez Organizatora
 27. Drużyna ma prawo do zmiany nazwy, o fakcie tym powinna zawiadomić Organizatora na piśmie.
 28. O fakcie wycofania drużyny z rozgrywek osoba odpowiedzialna powinna powiadomić Organizatora w formie pisemnej.
 29. Niestawienie się drużyny na mecz w określonym terminie, powoduje przegranie meczu przez tą drużynę walkowerem (0:5) oraz karę finansową ( walkower 200 zł, )
 30. Dwukrotne niestawienie się drużyny pod rząd na mecz w określonym terminie lub trzy walkowery w całym sezonie, jest równoznaczne z wycofaniem drużyny z rozgrywek. Jeżeli jest to okres zmian barw, zawodnicy tej drużyny mogą podjąć grę w innych drużynach.
 31. W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek, lub jej skreślenia należy:
  a) pozostałe do rozegrania mecze zweryfikować jako walkower 5:0 dla przeciwnika, o ile drużyna wycofana z mistrzostw lub skreślona rozegrała co najmniej połową spotkań całego cyklu nie licząc walkowerów
  b) anulować jej mecze gdy rozegrała mniej niż połowę meczów.
 32. Okres transferowy ustala się na zakończenie rundy i sezonu.
 33. Zawodnik może być zgłoszony tylko na jednej liście Kwestionariusza zgłoszeniowego.
 34. Nieuprawnionym zawodnikiem do gry, określa się osobę która nie dopełniła formalności regulaminowych.
 35. Każda drużyna, uczestnicząca w rozgrywkach winna być ubezpieczona we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków.
 36. Protesty dotyczące zawodów muszą być wnoszone pisemnie do kierownika zawodów w przerwie meczu lub 15 min. po jego zakończeniu, wraz z kaucją 20 zł. Decyzję w sprawie protestu podejmie Organizator.
 37. Protesty zgłoszone po terminie i nie opłacone, nie będą rozpatrywane.
 38. Wszelka działalność drużyny na boisku, lub poza nim sprzeczna z jakąkolwiek etyką sportową i rzucającą cień na dobre imię sportu, w szczególności stwierdzenia zwłaszcza w końcowej fazie rozgrywek o mistrzostwo przypadki braku sportowej postawy, ambicji i woli walki, może stanowić podstawę do weryfikacji wyniku spotkania, walkoweru lub obustronnego walkoweru, oraz do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
 39. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.
 40. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 41. Za usterki stwierdzone w szatniach odpowiedzialność ponoszą kierownicy drużyn.
 42. Jeżeli zawodnik zachowuje się w sposób obraźliwy pod adresem sędziego i czyni to z ławki rezerwowych - po otrzymaniu czerwonej kartki - nie wpływa to na czasowe osłabienie drużyny. Kara jest indywidualna dla gracza.
 43. Za kibiców odpowiada drużyna i jej kierownictwo. Jeżeli sympatycy danego zespołu wszczynają awantury lub w inny sposób zakłócają spokój rozgrywek, organizator ma prawo wycofać zespół z ligi.
 44. Drużyna która wycofuje się z ligi, a ma zaległości finansowe wobec organizatora, zostaje ukarana dyskwalifikacją w rozgrywkach na okres 2 lat (kara głównie dotyczy osoby kierującej drużyną).
 45. O ostatecznej kolejności w tabeli decydują:
  a) większa ilość zdobytych punktów
  b) korzystniejszy bilans bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami
  c) korzystniejsza różnica bramek
  d) większa ilość zdobytych bramek
  e) dodatkowy mecz
 46. W rozgrywkach w sezonie 2016 nie przewiduje się spadków i awansów.
 47. Złożenie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza zgłoszeniowego oznacza akceptację regulaminu.
 48. Telefony kontaktowe:
  a) Kobuszewski Grzegorz - 0502233649
OSiR B?dzin